Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang

Garden Ville Tiền Giang

Price: Free

Phone: 0977394777

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: tourismtgg@gmail.com

Address: 189 Tổ 8 Ấp Lương Ngãi Xã Mỹ Lương, Huyện Cái Bè, Tien Giang Province

Địa điểm lưu trú, nghỉ dưỡng với view nhìn ra sân vườn, sông nước

Map

Introdution

×

Địa điểm lưu trú, nghỉ dưỡng với view nhìn ra sân vườn, sông nước

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Attractions

Entertainment